Christine Savannah Clements
November 3, 1934 -  January 12, 2021